Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „obchodné podmienky“)


I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.rajkrmiv.sk je Centrum veterinární péče s.r.o., Lhotka 54, 560 02 Česká Třebová, IČO 28785789, DIČ: CZ-28785789 (ďalej len predávajúci).
p>

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplávajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ale nakupuje tovar na iný účel ako na podnikanie s týmto tovarom.

Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu obsahujúci informácie o kupujúcom, predávajúcim, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a celkovú kúpnu cenu.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
>
II. Objednávanie tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou. Objednávka je platná iba pri dodržaní podmienky, že údaje uvedené kupujúcim do objednávky sú platné a pravdivé. V prípade nejasností ohľadom údajov uvedených v objednávke má predávajúci právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním uvedených kontaktných údajov. Pokiaľ objednaný tovar nie je momentálne skladom alebo nie je možné dodržať dodaciu dobu, bude predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky.

Po odoslaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu informatívne „Potvrdenie o zaregistrovaní objednávky“. Tento informačný e-mail kupujúceho informuje iba o tom, že predávajúci jeho objednávku obdržal a nemožno ho považovať za akceptáciu zaslanej objednávky. Potvrdením akceptácie objednávky kupujúceho je ešte len vystavená faktúra, ktorú predávajúci odošle kupujúcemu.

III. Ceny a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve pozostávajúcu z ceny tovaru a ceny doručenia – náklady na doručenie tovaru, pokiaľ sú kupujúcemu účtované – (ďalej len „kúpna cena“) ).

Cena tovaru je cena uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho v okamihu odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien tovaru v internetovom obchode. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej odoslaní kupujúcim záväzné a nemenné pre obe strany.

Cena doručenia (dopravy) je rôzna podľa druhu doručenia a celkovej ceny objednávky, a kupujúci si ju volí pri vyplňovaní objednávky.

Spôsoby platby v internetovom obchode:
a) dobierkou,
b)hotovosti (pri osobnom odbere),
c)platba prevodom na účet 2100108448/2010. Ako variabilný symbol uvedie kupujúci číslo objednávky,
d)platba kartou.


Faktúra vystavená predávajúcim bude kupujúcemu zaslaná v elektronickej podobe najneskôr do 14 dní od odoslania tovaru. Faktúra slúži ako daňový doklad.


IV. Dodacie podmienky

Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vyplňovaní objednávky. Predávajúci poskytuje tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru:
a) poštou
b) osobným odberom
c) prepravnou službou PPL. objednaného tovaru. Zvyčajná dodacia lehota je preto uvedená zvlášť pri každom tovare v katalógu internetového obchodu.

Tovar na sklade je obvykle expedovaný do 24 hod.
Tovar s dostupnosťou „do 3 dní“ je objednaný u dodávateľa, ktorý nám ho doručí za 1–2 pracovné dni a po doručení je expedovaný spravidla do 24hod.
Tovar s dostupnosťou „do týždňa“ je objednaný u dodávateľa, ktorý nám ho doručí za 3–5 pracovné dni a po jeho doručení je expedovaný spravidla do 24hod.
Tovar s dostupnosťou „do 4 do týždňov“ je objednaný u dodávateľa, ktorý nám ho doručí za 15-20 pracovných dní a po jeho doručení je expedovaný spravidla do 24hod.

Doručenie poštou trvá obvykle 1 až 3 pracovné dni, kuriérskou službou v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín. Táto lehota začína plynúť v prípade platby dobierkou prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola objednávka kupujúcemu potvrdená, pri platbách bankovým prevodom začína lehota plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom alebo chybne udanou adresou kupujúceho alebo ním určeného príjemcu. Rovnako nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Ak objednaný tovar predávajúci nemá momentálne na sklade, bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci priať, predávajúci ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne vráti zaplatenú čiastku na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu, najneskôr do 14 dní pri platbe prevodom, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca pri platbách kartou.
>
Obsahom každej zásielky (dodávky) je objednaný tovar a dodací list.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo nezaplatenia kúpnej ceny tovaru zostáva u doručovateľa najdlhšie po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa, a to spravidla 7 dní. V prípade osobného odberu zostáva tovar u predávajúceho najdlhšie po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru. Pri nevyzdvihnutí zásielky je predávajúci oprávnený účtovať všetky náklady spojené s dodaním tovaru a jeho balením, ktoré predávajúci uhradil. dopravcovi a kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť. Tento nárok vzniká aj v prípade nevyzdvihnutia zásielky, ktorá spĺňala podmienky pre dopravu zadarmo.

Ceny za jednotlivé druhy doručenia (dopravy) sú závislé od cien a podmienok poskytnutých predávajúcemu doručovateľom a môžu sa teda meniť. Z týchto dôvodov nie sú uvádzané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ale kupujúci má vždy možnosť sa zoznámiť s aktuálnymi cenami na stránkach internetového obchodu (výberom odkazu „Doprava“). Pri osobnom odbere predávajúci dopravu neúčtuje.

Objemné zásielky presahujúce hmotnosť 30 kg (vrátane obalového materiálu) budú rozdelené do viacerých zásielok.

V. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do 4 hodín od odoslania objednávky a to e-mailom na adresu: info@rajkrmiv.cz, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +420 774 742 123. V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 4 hodín od odoslania objednávky, predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spôsobené týmto konaním a kupujúci je tieto povinný uhradiť.


VI. Záručné podmienky, reklamácia a vrátenie tovaru

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistená nezrovnalosť s pôvodne objednaným tovarom (zle zaslaný produkt zo strany e-shopu), je nutné informovať predávajúceho bezodkladne po odhalení tejto skutočnosti, tj najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, pred prvým použitím výrobku, na telefónnom čísle + 420 774 742 123 alebo e-mailom na adresu info@rajkrmiv.cz. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

Reklamácia poškodenej zásielky
V prípade poškodenia zásielky musí príjemca umožniť PPL sa presvedčiť o skutočnom stave poškodenia či čiastočnej strate zásielky. Z týchto dôvodov je príjemca povinný zabezpečiť, aby so zásielkou nebolo akokoľvek manipulované a aby bol zachovaný obal Zásielky, v ktorom mu bola Zásielka doručená. Z rovnakého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu PPL zničená alebo prepravovaná na iné miesto. U poškodených Zásielok je Príjemca povinný umožniť či zaistiť možnosť ohliadky Zásielky aj zástupcovi poisťovne PPL. Odosielateľ si je vedomý toho, že pokiaľ nesplní svoje povinnosti v tomto odseku, nemusí byť dostatok dôkazov o vzniku škody, čo môže viesť až k odmietnutiu reklamácie. Podanie "Reklamácia poškodenej zásielky" musí príjemca urobiť e-mailom s priloženou fotodokumentáciou.
Každá poškodená zásielka musí byť vyfotená podľa návodu:

Fotodokumentácia zásielky podľa priloženého návodu
a) celkový pohľad na vonkajší obal
b) detail obalu v mieste poškodenia
c) adresná etiketa PPL/DHL
d) výplne a umiestnenie tovaru v balení
e) poškodený tovar

Reklamácia
Reklamácia tovaru sa striktne riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, je kupujúci povinný s prepravcom vyhotoviť záznam o poškodení a kupujúcemu bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z dodávky alebo dodaný iný bezchybný výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť bezodkladne po ich odhalení, tj najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, pred prvým použitím výrobku, na telefónnom čísle +420 774 742 123 alebo e-mailom na adresu info@rajkrmiv.cz. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenia tovaru nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

V prípade reklamácie, kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar, a to doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako tak ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá.

Dňom odoslania reklamovaného tovaru začína plynúť 30-dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie - predávajúci zaistí odstránenie závady na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie vady nie je možné, predávajúci po dohode s kupujúcim použije jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté vady a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojmocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku).

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v takom prípade je povinný vrátiť tovar spolu s dokladom o nákupe poštou, kuriérskou službou alebo osobne na adresu predávajúceho. Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Náklady na vrátenie tovaru (napr. poštovné) v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci.

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru.

VII. Ochrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predávajúcemu je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predávajúci potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme. Nakladanie s takto získanými osobnými údajmi je vykonávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., v platnom znení.

Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre obchodné činnosti predávajúci, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predávajúci na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy internetového obchodu. Predávajúci vykoná zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok. výrobcom či dodávateľom. Rovnako predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú stanovenému výrobku (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním.

Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, riadi sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka so zvláštnym zreteľom na ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku

IX. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že dôjde medzi nami ako predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR - Štěpánska 44 - 110 00 Praha 1 -
Email : adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa. V návrhu musia byť identifikované strany sporu, musia obsahovať úplné a zrozumiteľné vylíčenie skutočností, musí byť uvedené, čoho sa navrhovateľ (spotrebiteľ) domáha, uvedený dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu u predávajúceho prvýkrát, návrh musí byť datovaný a podpísaný. Návrh musí ďalej obsahovať vyhlásenie, že v danej veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci mimosúdneho riešenia sporu a ani sa nezačalo konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa zák. o ochrane spotrebiteľa. K návrhu sa ďalej prikladá doklad o tom, že spor sa nepodarilo vyriešiť medzi spotrebiteľom a predávajúcim priamo (napr. zamietnutie reklamácie). Návrh možno podať aj elektronicky priamo na internetových stránkach príslušného subjektu mimosúdneho riešenia sporu. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu možno podať najneskôr do 1 roka, odo dňa kedy uplatnil spotrebiteľ právo u predávajúceho prvýkrát. V priebehu mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu nemusia byť jeho strany (spotrebiteľ a predávajúci) právne zastúpené. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu nie je spoplatnené, strany sporu si ale svoje náklady znášajú samy.

Platforma pre riešenie sporov online http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30. augusta 2022.

Neviete si rady?
Spýtajte sa nás telefonicky
alebo emailom.
+420 774 742 123
info@rajkrmiv.sk

 

Novinky

 

Anketa

Jakého dopravce preferujete ?
Hlasovalo 3891 ľudí

Chcete ako prvý vedieť o novinkách a akciách?
Prihláste sa k odberu.